Bestyrelse


Grindsted Pistolklub

Foreningens bestyrelse består af 5 personer.


Formand:               Børge B. Jensen                 kontakt


Kasserer:               Leo S. Larsen                     kontakt


Bestyrelsesmedl:  Cecilie Rahbek Nielsen


Bestyrelsesmedl:  Frands Ø. Kristensen         kontakt


Bestyrelsesmedl:  Karsten Siem


Vedtægter for Grindsted Pistolklub
§1.

   Foreningens formål er at øge interessen for pistolskydning


§2.

   Alle kan optages som medlemmer. Dog kan et flertal af bestyrelsen nægte optagelse som medlem eller nægte et medlem adgang til skydebanen, såfremt dennes opførsel ikke stemmer overens med de krav, der stilles til et medlem.


§3.

   Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde påtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.


§4.

   Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen.

Bestyrelsen konstutierer sig selv.

Der vælges 2 suppleanter for bestyrelsen.

Der vælges bilagskontrollant for 2 år ad gangen.


§5

   Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i efteråret, umiddelbart efter regnskabsafslutningen, og skal indvarsles med mindst 14 dages varsel.

Nedenstående dagsorden følges:

a.Valg af dirigent.

b.Valg af skriftefører

c.Beretning ved formanden

d.Godkendelse af regnskab.  Regnskabsåret løber fra 1/10 – 30/9.

e.Behandling af indkomne forslag.

Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

f.Valg af bestyrelse.

g.Eventuelt.


§6.

   Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles med mindst 6 dages varsel efter skriftlig begæring til formanden af mindst 3 medlemmer af foreningen.


§7.

   På alle generalforsamlinger kan et medlem forlange skriftlig afstemning.

§8a.

   Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


§8b.

   Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreniningen udover kontingentforpligtigelsen.


§8c.

   Foreningens medlemmer har ikke noget krav på del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.§9.

   Ændring af vedtægter kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte på en  ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.


§10.

   Foreningen skal være medlem af Dansk Skytteunion og

De Danske Skytteforeninger (DDS).


§11.

   Grindsted Pistolklub skal være hjemmehørende i Grindsted kommune.


§12a.

   Ophævelse af foreningen kan kun ske, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling og derpå en ekstraordinær generalforsamling vedtager det.


§12b.

   Dog kan 3 medlemmer føre foreningen videre såfremt de ønsker det.


§12c.

   Ophører foreningen med at eksistere, eller udmelder den sig af sine hovedorganisationer, skal den til disse aflevere samtlige herfra modtagne ejendele samt kartoteker over registreringspligtige våben.


§12d.

   Udover de i § 8c. nævnte, tilfalder foreningens midler Grindsted byråd til opbevaring, indtil en ny forening oprettes.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20. nov. 2000